Structure of the local government of the municipal formation

First Deputy Head of the municipal formation Otradnensky district – Olga Vasilievna Akimenko

Telephone: +7 86144 33449
E-mail: otradnaya@mo.krasnodar.ru
Address: Pervomayskaya Street, 28, Otradnaya Cossack village, Otradnaya district, Krasnodar region

Head of the economy department of the Administration of the municipal formation Otradnensky district – Anastasya Albertovna Goncharova

Telephone: +7 86144 33652
E-mail: otek06@mail.ru
Address: Pervomayskaya Street, 28, office 21, Otradnaya Cossack village, Otradnaya district, Krasnodar region

Senior expert of the economy department of the municipal formation Otradnensky district – Irina Dmitrievna Pogozheva

Telephone: +7 86144 33652
E-mail: otek06@mail.ru
Address: Pervomayskaya Street, 28, office 26, Otradnaya Cossack village, Otradnaya district, Krasnodar region

Links